ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) - zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Oferowana specjalność:

  • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł magistra inżyniera. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia stacjonarne - trwają 1,5 roku (3 semestry)
Studia niestacjonarne
- trwają 2 lata (2 sesje zjazdowe po 10 tygodni każda)

W ramach kierunku realizowana jest specjalność:

  • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł magistra inżyniera. Może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

NAWIGACJA

Studia trwają 2 lata (2 sesje zjazdowe po 10 tygodni każda). W ramach kierunku realizowana jest specjalność:

  • transport morski,
Absolwenci tego kierunku posiadają tytuł magistra inżyniera. Są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.