INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA i MORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba zajęć na studiach wynosi 2478 godzin na osobę w tym:

  • 1139 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
  • 200 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
  • 996 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)
  • 144 godzin zajęć projektowych (w grupach 8 osobowych)

Specjalności

Studenci kierunku Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe mają do wyboru następujące specjalności:

  • Eksploatacja Siłowni Wiatrowych - ESW
  • Diagnostyka Systemów Przemysłowych - DSP

Dlaczego my?

Podczas studiów zdobędziesz szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin. Dzięki temu będziesz miał/a szerszy wybór przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Zdobyta w okresie studiów wiedza i umiejętności pozwolą Tobie na płynne poruszanie się w kilku dziedzinach inżynieryjnych, dzięki czemu będziesz mógł / mogła starać się o pracę zarówno w sektorze przedsiębiorstw komercyjnych jak i w organach administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią przemysłową oraz technologiami offshore (ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki maszyn). Dodatkowo, zdobędziesz umiejętności projektowania i eksploatacji systemów przemysłowych oraz będziesz biegle poruszać się w dynamicznie rozwijającym się sektorze morskich elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Obecnie na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów – wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługiwania urządzeń i systemów przemysłowych. Szczególnie w przypadku specjalności eksploatacja siłowni wiatrowych występuje bardzo znaczne niedosycenie tego typu specjalistami na rynku pracy, co bezpośrednio przekłada się na łatwość znalezienia pracy i wysokie zarobki już od najniższych stanowisk.

Profil absolwenta i absolwentki

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe mają niezbędną wiedzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych. Ponadto, wykazują się umiejętnościami rozumienia problemów mechaniczno-energetycznych i wyodrębniania w nich istotnych zagadnień, z uwzględnieniem aspektów technicznych i prawnych. Potrafią rozwiązywać zaawansowane problemy identyfikacji stanu technicznego urządzeń, rozwiązywać problemy z zakresu eksploatacji i diagnozowania maszyn.

Do pakietu wiedzy uzyskanej podczas studiów na tym kierunku należy także znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska w systemach energetycznych, podstawy ekonomii i zarządzania. Absolwenci potrafią także stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Sprawnie wykorzystują techniki informatyczne w pracach inżynierskich, wspomagając się wiedzą dotyczącą transferu technologii, trendów rozwojowych w przemyśle zarówno lądowym jak i offshorowym, infrastrukturze i sprzęcie pomiarowym. Posługują się również zawodowym językiem angielskim.

Pracodawcy podkreślają, że znaczącą zaletą absolwentów Politechniki Morskiej jest praktyka zawodowa, którą jako studenci zdobywają w przedsiębiorstwach przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkujących i obsługujących morskie elektrownie wiatrowe.

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z oceną jakości czy identyfikacją stanu technicznego urządzeń, jak też z szeroko pojętymi obszarami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ponadto, poziom wiedzy zdobytej podczas studiów, pozwala absolwentom na dalsze rozwijanie kariery zawodowej także w instytucjach naukowo-badawczych w kraju lub za granicą.