OCEANOTECHNIKA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2595 godzin na osobę w tym:

 • 1170 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 375 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 570 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)
 • 480 godzin zajęć projektowych (w grupach 16 osobowych)

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne). Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania swojej kariery zawodowej. Program studiów został przygotowany przez 5 profesorów oraz doktorów habilitowanych o łącznie 150 letnim doświadczeniu i dorobku naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających (w tym zakresie jest to prawdopodobnie najlepsza kadra w Polsce). Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na takich samych lub pokrewnych przedmiotach a także doświadczenie praktyczne – przemysłowe. Około 10% zajęć prowadzonych będzie przez osoby na co dzień pracujące w firmach prywatnych w obszarze związanym z projektowaniem i budową statków.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
 • projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)
Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym absolwent może się spotkać w przyszłym miejscu pracy w Polsce jak i na świecie. Niektóre zajęcia będą odbywały się w laboratoriach fizycznych, w których studenci poznają technologię budowy małych jednostek pływających np. jachtów wykonanych z laminatów poliestrowo – szklanych. Oprócz programu studiów w laboratoriach fizycznych, studenci będą mogli rozwijać własne zainteresowania w zakresie projektowania i budowy różnych jednostek pływających. Będą mogli w ramach studenckich kół naukowych brać udział w studenckich zawodach lub regatach np. rowerów wodnych WATERBIKE, prototypowych łodzi z napędem elektrycznym i ogniwami fotowoltaicznymi, dronów pływających i pojazdów podwodnych, itp.

Profil absolwenta i absolwentki

Najważniejsze atuty absolwentów i absolwentek kierunku oceanotechnika:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, organizacji produkcji i marketingu związanego z ww. jednostkami.
 • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.
Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Oceanotechnika kierunkiem przyszłości

Na potrzebę kształcenia na kierunku oceanotechnika wskazuje szereg dokumentów o charakterze strategicznym, dlatego absolwenci będą poszukiwanymi pracownikami w najbliższych kilkunastu latach. Poniżej wskazano trzy najważniejsze tego rodzaju dokumenty:

 • Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Jednym z zadań wynikających pośrednio z tej ustawy jest odbudowa szkolnictwa kształcącego kadry dla przemysłu okrętowego.
 • W lutym 2017 roku została przyjęta przez Polski Rząd „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wskazująca na potrzebę odbudowy przemysłu stoczniowego. Jednym z programów flagowych tej strategii jest Program Batory, który ma służyć odbudowie i umocnieniu przemysłu stoczniowego m.in. przez projektowanie i budowę innowacyjnych jednostek pływających i konstrukcji morskich, w tym jednostek typu offshore.
 • Kierunek oceanotechnika jest zgodny z jedną z regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. działalnością morską w tym techniką morską ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020”.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Techno - menedżerzy

Kierunek ZiIP to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, małych i średnich firm, ale i potentatów produkcji. Restrukturyzacja przemysłu, jego unowocześnienie, wszechobecna automatyzacja to zadania dla nowego pokolenia pracowników. Zastanów się, jeżeli Twoim konikiem są przedmioty ścisłe, jeżeli interesujesz się techniką, ale w przyszłości chciałbyś objąć także stanowisko dyrektora lub menedżera, to zamiast zapisywać się na studia tylko ekonomiczne lub tylko techniczne wybierz takie, które dadzą Ci to wszystko. W trakcie nauki na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dowiesz się jak to pogodzić. Zainteresowany?

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby przygotować absolwentów kierunku do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach i koordynowania zespołów pracowniczych oraz udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych. Program uzyskał akredytację zewnętrznej jednostki certyfikującej Swiss Cert. Na trzecim roku będziesz mógł uzyskać certyfikat Leader Lean Manufacturing.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • Zarządzanie Jakością Produkcji i Usług
 • Zarządzanie Innowacjami w Produkcji i Usługach
 • Zarządzanie Przemysłowymi Systemami Energetycznymi
Wszystkie zajęcia prowadzone są w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane są pracownie wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne, specjalistyczne laboratoria komputerowe i projektowe, m.in.:

 • laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych pozwalające prowadzić przedsięwzięcia z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych,
 • laboratorium VR wyposażone w jedną z najnowocześniejszych technologii, pozwalających na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych wizualizacji 3D,
 • laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki bazujące na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego do monitorowania i identyfikacji pojazdów, analizy bezpieczeństwa i usprawniania ruchu drogowego,
 • laboratorium Szybkiego Prototypowanie, w którym jako student będziesz mógł zaprojektować i wydrukować za pomocą drukarek 3D wybrane obiekty,
 • laboratorium Ochrony Środowiska umożliwiające badanie zanieczyszczeń jak również warunków pracy na stanowisku roboczym (hałas, natężenie światła, promieniowanie elektromagnetyczne, ruch powietrza),
 • laboratorium Towaroznawstwa, w którym samodzielnie zbadasz różnorodne właściwości towarów, stosując metody fizyko-chemiczne, instrumentalne i sensoryczne, stosowane w kontroli jakości i bezpieczeństwa w praktyce produkcyjnej oraz transportowej, a także podczas magazynowania,
 • do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym spotkasz się w przyszłym miejscu pracy, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Uczelnia pomoże zdobyć ciekawe staże i praktyki, zapewni także wsparcie w ramach programu ERASMUS+ czyli programu międzynarodowej wymiany studenckiej. Dodatkowo będziesz mógł poszerzać swoje zainteresowania w ramach studenckich kół naukowych, a oddechu od nauki zaznasz w pokoju Chill Out

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi około 2500 godzin w zależności od wybranej specjalności w tym:

 • wykłady realizowane jednocześnie dla wszystkich studentów na roku,
 • ćwiczenia realizowane w grupach 32 osobowych,
 • zajęcia laboratoryjne i projektowe realizowane w grupach 16 osobowych.

Profil absolwenta i absolwentki

Absolwent kierunku posiada wiedzą i umiejętności z zakresu procesów produkcyjnych i usługowych, posiada kompetencje poszukiwane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych oraz jednostkach projektowych i doradczych nastawionych na wdrażanie i rozwój innowacji technologicznym i organizacyjnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz rozwiązań stosowanych w przemysłowych systemach energetycznych.

LOGISTYKA

Świadomi i nowocześni logistycy

Nie jest to wiedza tajemna, że życie ludzi w XXI wieku kręci się wokół kupowania. Nie wszyscy jednak wiedzą jak dużą rolę odgrywa w tym logistyka i nowoczesne rozwiązania, które ją wspierają. Można śmiało przyjąć, że logistyka to podstawa. Jednak w branży tej nie wszystko jest aż tak oczywiste jak by się wydawało na pierwszy rzut oka. Potoczne, oczywiste sformułowania mogą dotyczyć zupełnie czego innego niż by się nam wydawało. Przedsiębiorstwa logistyczne potrzebują pracowników znających fachową terminologię oraz nowoczesne technologie. Potrzebują absolwentów kierunku Logistyka.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby przygotować absolwentów kierunku do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym projektowania systemów logistycznych i procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • Logistyka Przedsiębiorstw
 • Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym
 • Logistyka w Turystyce Wodnej
Wszystkie zajęcia prowadzone są w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane są pracownie wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne, specjalistyczne laboratoria komputerowe i projektowe, m.in.:

 • laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych pozwalające prowadzić przedsięwzięcia z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych,
 • laboratorium VR wyposażone w jedną z najnowocześniejszych technologii, pozwalających na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych wizualizacji 3D,
 • laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki bazujące na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego do monitorowania i identyfikacji pojazdów, analizy bezpieczeństwa i usprawniania ruchu drogowego,
 • laboratorium Szybkiego Prototypowanie, w którym jako student będziesz mógł zaprojektować i wydrukować za pomocą drukarek 3D wybrane obiekty,
 • laboratorium Ochrony Środowiska umożliwiające badanie zanieczyszczeń jak również warunków pracy na stanowisku roboczym (hałas, natężenie światła, promieniowanie elektromagnetyczne, ruch powietrza),
 • laboratorium Towaroznawstwa, w którym samodzielnie zbadasz różnorodne właściwości towarów, stosując metody fizyko-chemiczne, instrumentalne i sensoryczne, stosowane w kontroli jakości i bezpieczeństwa w praktyce produkcyjnej oraz transportowej, a także podczas magazynowania,
 • do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym spotkasz się w przyszłym miejscu pracy, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Uczelnia pomoże zdobyć ciekawe staże i praktyki, zapewni także wsparcie w ramach programu ERASMUS+ czyli programu międzynarodowej wymiany studenckiej. Dodatkowo będziesz mógł poszerzać swoje zainteresowania w ramach studenckich kół naukowych, a oddechu od nauki zaznasz w pokoju Chill Out

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi około 2500 godzin w zależności od wybranej specjalności w tym:

 • wykłady realizowane jednocześnie dla wszystkich studentów na roku,
 • ćwiczenia realizowane w grupach 32 osobowych,
 • zajęcia laboratoryjne i projektowe realizowane w grupach 16 osobowych.

Profil absolwenta i absolwentki

Absolwent Logistyki opuszcza Uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej. Posiada dobrą znajomość języka obcego, umiejętności kreowania innowacyjnych rozwiązań, transferu technologii oraz organizacji i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. Zna istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

MECHATRONIKA

Studia trwają 4 lata (8 semestrów w tym jeden w całości przeznaczony na praktykę morską). W ramach kierunku począwszy od 3 semestru realizowane są następujące specjalności:

 • elektroautomatyka okrętowa,
 • mechatronika systemów energetycznych.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł zawodowy inżyniera. Po ukończeniu specjalności elektroautomatyka można znaleźć zatrudnienie wśród członków załóg obiektów pływających jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych.
Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych (niepływającej) są przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych przedsiębiorstw produkcyjnych, służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw, towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia trwają 4 lata (8 semestrów w tym jeden w całości przeznaczony na praktykę morską). W ramach kierunku począwszy od 3 semestru realizowane są następujące specjalności:

 • eksploatacja siłowni okrętowych,
 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych,
 • eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
Absolwent tego kierunku posiada tytuł zawodowy inżyniera. Po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

TRANSPORT

Transport twoim wyborem

Czy zastanawiałeś się jak ważnym pojęciem w XXI wieku jest transport oraz jak dużo nowinek można w nim zastosować? Transport lotniczy, drogowy czy wodny jest wg wielu opracowań jednym z najciekawszych i najważniejszych elementów wpływających na rozwój gospodarczy kraju. Nowoczesna infrastruktura oraz efektywnie funkcjonujące systemy transportowe wzmacniają spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju. Na co dzień tego nie zauważamy, ale przyszłość tej branży rozgrywa się już dzisiaj. Przedsiębiorstwa transportowe potrzebują myślących nowocześnie pracowników, a do takich należą absolwenci tego kierunku.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby przygotować absolwentów kierunku do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • Eksploatacja Portów i Floty Morskiej
 • Żegluga Śródlądowa
 • Eksploatacja Portów
 • Eksploatacja Terminali Kontenerowych
Wszystkie zajęcia prowadzone są w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane są pracownie wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne, specjalistyczne laboratoria komputerowe i projektowe, m.in.:

 • laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych pozwalające prowadzić przedsięwzięcia z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych,
 • laboratorium VR wyposażone w jedną z najnowocześniejszych technologii, pozwalających na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych wizualizacji 3D,
 • laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki bazujące na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego do monitorowania i identyfikacji pojazdów, analizy bezpieczeństwa i usprawniania ruchu drogowego,
 • laboratorium Szybkiego Prototypowanie, w którym jako student będziesz mógł zaprojektować i wydrukować za pomocą drukarek 3D wybrane obiekty,
 • laboratorium Ochrony Środowiska umożliwiające badanie zanieczyszczeń jak również warunków pracy na stanowisku roboczym (hałas, natężenie światła, promieniowanie elektromagnetyczne, ruch powietrza),
 • laboratorium Towaroznawstwa, w którym samodzielnie zbadasz różnorodne właściwości towarów, stosując metody fizyko-chemiczne, instrumentalne i sensoryczne, stosowane w kontroli jakości i bezpieczeństwa w praktyce produkcyjnej oraz transportowej, a także podczas magazynowania,
 • do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym spotkasz się w przyszłym miejscu pracy, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Uczelnia pomoże zdobyć ciekawe staże i praktyki, zapewni także wsparcie w ramach programu ERASMUS+ czyli programu międzynarodowej wymiany studenckiej. Dodatkowo będziesz mógł poszerzać swoje zainteresowania w ramach studenckich kół naukowych, a oddechu od nauki zaznasz w pokoju Chill Out

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi około 2500 godzin w zależności od wybranej specjalności w tym:

 • wykłady realizowane jednocześnie dla wszystkich studentów na roku,
 • ćwiczenia realizowane w grupach 32 osobowych,
 • zajęcia laboratoryjne i projektowe realizowane w grupach 16 osobowych.

Profil absolwenta i absolwentki

Absolwenci są przygotowani do pracy, jako specjaliści w dziedzinie nowoczesnego transportu, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych a także inżynierii środowiska, strategii logistycznych, zarządzania łańcuchem dostaw czy gospodarki odpadami.

NAWIGACJA

Studia trwają 4 lata (8 semestrów w tym jeden w całości przeznaczony na praktykę morską). W ramach kierunku począwszy od 4 semestru realizowane są następujące specjalności:

 • transport morski,
 • połowy morskie,
 • inżynieria ruchu morskiego,
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne,
 • ratownictwo,
 • morskie systemy informatyczne,
 • eksploatacja jednostek pływających offshore,
 • transport morski i śródlądowy,
 • żeglarstwo morskie.
Absolwenci tego kierunku posiadają tytuł zawodowy inżyniera. Są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.

INFORMATYKA

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent tego kierunku posiada tytuł zawodowy inżyniera. Na kierunku począwszy od 5 semestru realizowana jest jedna specjalność: informatyka morska. Absolwenci tego kierunku są najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w szeroko rozumianej branży informatycznej między innymi przy projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów informatycznych, zarządzaniu projektami IT, tworzeniu i obsłudze stron www, administrowaniu bazami danych, administrowaniu sieciami, obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, w szczególności z branży morskiej. Wynagrodzenia w branży IT wysoko przewyższają średnie płace.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2605 godzin na osobę w tym:

 • 1125 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 450 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 775 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)
 • 255 godzin zajęć projektowych (w grupach 32 osobowych)
Dodatkowo studenci odbywają dwutygodniowe zajęcia praktyczne po każdym roku studiów. Obowiązkowe są też praktyki w firmach geodezyjnych lub instytucjach państwowych zajmujących się geodezją i kartografią, geoinformatyka lub hydrografią.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wszelkiego rodzaju map i analiz geoprzestrzennych. W trakcie studiów nauczysz się jak wytyczyć w terenie budynek, pomierzyć działkę i jak opracować Numeryczny Model Terenu przy pomocy drona. Dowiesz się co to ortofotomapa, jak ją wykonać a także, poznasz tajniki skaningu laserowego i opracowań 3D. Dowiesz się co to GIS (Geographic Information System) i jak wykorzystać potęgę danych geoprzestrzennych do uzyskiwania wielu praktycznych informacji, wykonując analizy w programach komputerowych. Od trzeciego roku studiów będziesz miał / miała możliwość poszerzania swojej wiedzy w kierunku geoinformatyki – budując bazy danych przestrzennych i projektując systemy geoinformatyczne lub hydrografii – wykonując w praktyce pomiary przy pomocy naszego sprzętu i łodzi pomiarowej Hydrograf XXI. Kierunek geodezja i kartografia na Akademii Morskiej w Szczecinie jest niezwykły. Nauczymy Cię wykonywać pomiary z powietrza, za pomocą dronów, z ziemi za pomocą specjalistycznych geodezyjnych urządzeń pomiarowych oraz pod wodą, gdzie obraz terenu jest „malowany dźwiękiem”.

Profil absolwenta i absolwentki

Najważniejsze atuty absolwentek i absolwentów kierunku geodezja i kartografia:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu pomiarów geodezyjnych.
 • Posiadanie praktycznych umiejętności opracowania map i analiz geoprzestrzennych.
 • Praktyczne umiejętności pozyskania i opracowania danych pomiarowych z dronów, skaningu laserowego, hydrograficznych pomiarów podwodnych i nowoczesnego geodezyjnego sprzętu pomiarowego.
 • Umiejętność wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem satelitarnych systemów wyznaczania pozycji, m. in. GPS, GLONASS.
 • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi (m. in. GIS i CAD).
 • Wiedza i umiejętności z zakresu katastru i gospodarki nieruchomościami.
 • Umiejętność kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki geodezyjno-kartograficznej.
Ukończenie naszych studiów oprócz zdobytej wiedzy, zapewnia wiele wrażeń i jest wspaniałą przygodą. Swoje pasje możesz rozwijać także w ramach kół naukowych, gdzie wykonujemy wiele ciekawych i eksperymentalnych pomiarów (np.: pomiar jaskini, stworzenie modelu 3D Wieży Quistropa, skanowanie pałacu w Siemczynie). Pozwali Ci to znaleźć pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą, w firmach geodezyjnych, hydrograficznych, geoinformatycznych, urzędach, biurach projektowych, a także w instytucjach naukowo-badawczych.

Ważne! 30% najlepszych absolwentów na kierunku geodezja i kartografia będzie miało możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach. Stypendium stażowe wynosi 2200 zł brutto miesiecznie plus możliwość uzyskania refundacji kosztów zakwaterowania oraz przejazdów!

Prognozy dla kierunku

Kto dziś nie potrzebuje informacji związanych z lokalizacją w przestrzeni? Czy są to mapy zapisane w bazach danych, pomiary geodezyjne na budowie, opracowania i analizy 3D lub 4D, geowizualizacje, dotyczą one przestrzeni, którą nauczymy Cię mierzyć i tworzyć. Prognozy dla naszego kierunku są bardzo dobre. Jesteśmy częścią Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne. Dynamicznie rozwijająca się branża informatyczna i geoinformatyczne sprawia, że jesteśmy też częścią usług przyszłości zidentyfikowanych w ramach regionalnych specjalizacji woj. zachodniopomorskiego. Mierzymy przestrzeń, tworzymy cyfrową przestrzeń, wizualizujemy i analizujemy ją w czasie. Mierzymy z powietrza z lądu i pod wodą. Jesteśmy geodezją przyszłości!