ZARZĄDZANIE

Czas trwania studiów

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów) i prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym).

Opis kierunku

Zarządzanie to najnowsza propozycja Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. To pierwszy kierunek licencjacki w Politechnice Morskiej w Szczecinie. Jego absolwenci nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania, ale też odkryją, dlaczego każdy może być milionerem, a nie każdy nim zostaje. Udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków pozwoli na pracę na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w regionie, Polsce i na świecie, w sektorze morskim, ale też związanym z bezpieczeństwem, nowymi technologiami. Z kolei rozszerzone zajęcia z języka angielskiego utorują ścieżki do szybkiego awansu i rozwoju kariery zawodowej. To bardzo wszechstronne studia.

"Szkoła Menedżerów" to propozycja zarówno dla absolwentów szkół średnich niemających doświadczenia, jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe chcieliby dalej się rozwijać i skończyć dodatkowy kierunek. Na kierunku oferowane są trzy specjalności:

 • Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej,
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Organizacji.
Pierwsza ze specjalności pozwoli m.in. na zdobycie wiedzy z zakresu marketingu, badań rynkowych, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej, ale też da szansę na poszerzenie znajomości języka angielskiego o specjalistyczne branżowe słownictwo. Studenci nauczą się samodzielnie prowadzić firmy, tworzyć biznesplany i strategie marketingowe, a także poznają tajniki skutecznego komunikowania się oraz negocjacji. Druga specjalność jest dedykowana osobom, które chciałyby posiąść wiedzę z zakresu marketingu, ale przede wszystkim zarządzania strategicznego i jakościowego. Trzecia dotyczy niezwykle ważnych dziś aspektów funkcjonowania firm i instytucji: bezpieczeństwa zasobów, danych, informacji.

Argumenty przemawiające za wyborem tego kierunku

 • Nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna
 • Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku
 • Ścisła współpraca uczelni z biznesem
 • Staże i praktyki w ciekawych firmach
 • Nauka profesjonalnego języka angielskiego, którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!

Potencjalni pracodawcy

 • Firmy z sektora TSL (transport, spedycja, logistyka)
 • Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) oraz urzędy centralne
 • Firmy zarządzające informacją
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

Podstawowe informacje o kierunku

Kierunek Żegluga Śródlądowa obejmuje dwie specjalności:

 1. Eksploatacja Jednostek Morskich i Śródlądowych,
 2. Zarządzanie w Żegludze Śródlądowej.

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego kierunku Żegluga Śródlądowa szkoleni są dwutorowo. Podstawą szkolenia są treści programowe oparte na konwencji STCW na poziomie operacyjnym. Każdy absolwent ma po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania dyplomu uprawniającego do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Druga droga absolwenta to kariera w międzynarodowej żegludze śródlądowej. Jest to możliwe dzięki przedmiotom specjalistycznym ujętym w programach nauczania, które dotyczą pracy w szeroko rozumianej branży śródlądowej. Przedmioty te obejmują nie tylko eksploatację jednostek śródlądowych, ale także zarządzanie śródlądowym procesem transportowym. Daje to możliwość podjęcia pracy w firmach spedycyjnych oraz logistycznych. Wysoki nacisk kładzie się zarówno na nauczanie języka angielskiego jak i niemieckiego, które dają możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana. W ramach kierunku wdrażane są także treści programowe dotyczące przewozów gazów skroplonych i obsługi terminali LNG.

Praktyki na kierunku Żegluga Śródlądowa realizowane będą zarówno na statkach pełnomorskich, promach, statku szkolnym jak i na jednostkach śródlądowych takich jak barki, pchacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych. Ukończenie kierunku gwarantuje zdobycie pracy w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie stawki kapitana sięgają od 600 do 800 Euro dziennie.

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2757 godzin na osobę w tym:

 • 1071 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 527 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1159 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)

Szkolenia ujęte w programie studiów

Kierunek Żegluga Śródlądowa zapewnia studentom szereg bezpłatnych szkoleń STCW zawartych w programach nauczania takich jak:

 1. Personal Survival Techniques - Indywidualne techniki ratunkowe;                        
 2. Basic Fire Prevention & Fire Fighting - Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy;                      
 3. Elementary First Aid - Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej;            
 4. Personal Safety and Social Responsibilities - Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna;
 5. Security awareness - Problematyka ochrony na statku;
 6. For seafarers with designated security duties - Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony;
 7. Utilizing of radar and ARPA - operational level - Wykorzystanie radaru i ARPA - na poziomie operacyjnym;
 8. GMDSS – ROC - Operator globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa;
 9. Hazardous cargo carriage on vessels - Przewóz ładunków niebezpiecznych;
 10. Operational use electronic chart display and information systems - Obsługa i wykorzystanie ECDIS;
 11. Bridge resource management - Nautyczne dowodzenie statkiem.

Laboratoria i symulatory

Studenci kierunku Żegluga Śródlądowa realizują zajęcia korzystając z wyspecjalizowanej bazy dydaktycznej Politechniki Morskiej w Szczecinie. Baza dydaktyczna obejmuje między innymi symulatory:

 1. Symulator manewrowy statku;
 2. Symulator manewrowy jednostki śródlądowej;
 3. Symulator ECDIS;
 4. Centrum Technologii Przewozów LNG - Symulator do załadunku ładunków ciekłych;
 5. Symulator ARPA;
 6. Symulator GMDSS;
 7. Symulator VTS;
 8. Symulator wirtualnych przeglądów statku.

Różnice pomiędzy kierunkiem Żegluga Śródlądowa a specjalnością Transport Morski na kierunku Nawigacja

Na kierunku Żegluga Śródlądowa (obie specjalności):

 1. Absolwenci uzyskują poziom operacyjny STCW a nie poziom zarzadzania. Dodatkowo absolwenci uzyskają dyplom kapitana śródlądowego po 180 dniach praktyki, o ile osiągną poziom operacyjny po 365 dniach praktyki pełnomorskiej. Do uzyskania dyplomu zarzadzania na statkach morskich absolwenci kierunku Żegluga Śródlądowa muszą przejść dodatkowy półroczny kurs. Natomiast absolwenci specjalności Transport Morski na kierunku Nawigacja mają treści tego kursu ujęte w programie nauczania.
 2. Przedmioty specjalistyczne są typowo związane z Żeglugą Śródlądową.
 3. Zajęcia na specjalności Zarządzanie w Żegludze Śródlądowej w zakresie przedmiotów specjalistycznych (zarządzanie, eksploatacja portów, urządzenia portowe, ekonomika transportu) realizowane są na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, jednak absolwenci również mają możliwość uzyskania dyplomu na poziomie operacyjnym oraz dyplomu kapitana Żeglugi Śródlądowej.
 4. Studenci będą odbywali praktyki zarówno morskie jak i na jednostkach śródlądowych.
 5. Do szkoleń wykorzystywany jest symulator manewrowy jednostki śródlądowej oraz symulator ECDIS dopasowany pod kątem akwenów i modeli jednostek śródlądowych.
OCEANOTECHNIKA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2595 godzin na osobę w tym:

 • 1170 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 375 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 570 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)
 • 480 godzin zajęć projektowych (w grupach 16 osobowych)

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne). Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania swojej kariery zawodowej. Program studiów został przygotowany przez 5 profesorów oraz doktorów habilitowanych o łącznie 150 letnim doświadczeniu i dorobku naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających (w tym zakresie jest to prawdopodobnie najlepsza kadra w Polsce). Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na takich samych lub pokrewnych przedmiotach a także doświadczenie praktyczne – przemysłowe. Około 10% zajęć prowadzonych będzie przez osoby na co dzień pracujące w firmach prywatnych w obszarze związanym z projektowaniem i budową statków.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
 • projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)
Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym absolwent może się spotkać w przyszłym miejscu pracy w Polsce jak i na świecie. Niektóre zajęcia będą odbywały się w laboratoriach fizycznych, w których studenci poznają technologię budowy małych jednostek pływających np. jachtów wykonanych z laminatów poliestrowo – szklanych. Oprócz programu studiów w laboratoriach fizycznych, studenci będą mogli rozwijać własne zainteresowania w zakresie projektowania i budowy różnych jednostek pływających. Będą mogli w ramach studenckich kół naukowych brać udział w studenckich zawodach lub regatach np. rowerów wodnych WATERBIKE, prototypowych łodzi z napędem elektrycznym i ogniwami fotowoltaicznymi, dronów pływających i pojazdów podwodnych, itp.

Profil absolwenta i absolwentki

Najważniejsze atuty absolwentów i absolwentek kierunku oceanotechnika:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, organizacji produkcji i marketingu związanego z ww. jednostkami.
 • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.
Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Oceanotechnika kierunkiem przyszłości

Na potrzebę kształcenia na kierunku oceanotechnika wskazuje szereg dokumentów o charakterze strategicznym, dlatego absolwenci będą poszukiwanymi pracownikami w najbliższych kilkunastu latach. Poniżej wskazano trzy najważniejsze tego rodzaju dokumenty:

 • Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Jednym z zadań wynikających pośrednio z tej ustawy jest odbudowa szkolnictwa kształcącego kadry dla przemysłu okrętowego.
 • W lutym 2017 roku została przyjęta przez Polski Rząd „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wskazująca na potrzebę odbudowy przemysłu stoczniowego. Jednym z programów flagowych tej strategii jest Program Batory, który ma służyć odbudowie i umocnieniu przemysłu stoczniowego m.in. przez projektowanie i budowę innowacyjnych jednostek pływających i konstrukcji morskich, w tym jednostek typu offshore.
 • Kierunek oceanotechnika jest zgodny z jedną z regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. działalnością morską w tym techniką morską ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020”.
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Techno - menedżerzy

Kierunek ZiIP to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, małych i średnich firm, ale i potentatów produkcji. Restrukturyzacja przemysłu, jego unowocześnienie, wszechobecna automatyzacja to zadania dla nowego pokolenia pracowników. Zastanów się, jeżeli Twoim konikiem są przedmioty ścisłe, jeżeli interesujesz się techniką, ale w przyszłości chciałbyś objąć także stanowisko dyrektora lub menedżera, to zamiast zapisywać się na studia tylko ekonomiczne lub tylko techniczne wybierz takie, które dadzą Ci to wszystko. W trakcie nauki na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dowiesz się jak to pogodzić. Zainteresowany?

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby przygotować absolwentów kierunku do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach i koordynowania zespołów pracowniczych oraz udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych. Program uzyskał akredytację zewnętrznej jednostki certyfikującej Swiss Cert. Na trzecim roku będziesz mógł uzyskać certyfikat Leader Lean Manufacturing.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • Zarządzanie Jakością Produkcji i Usług
 • Zarządzanie Innowacjami w Produkcji i Usługach
 • Zarządzanie Przemysłowymi Systemami Energetycznymi
Wszystkie zajęcia prowadzone są w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane są pracownie wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne, specjalistyczne laboratoria komputerowe i projektowe, m.in.:

 • laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych pozwalające prowadzić przedsięwzięcia z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych,
 • laboratorium VR wyposażone w jedną z najnowocześniejszych technologii, pozwalających na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych wizualizacji 3D,
 • laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki bazujące na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego do monitorowania i identyfikacji pojazdów, analizy bezpieczeństwa i usprawniania ruchu drogowego,
 • laboratorium Szybkiego Prototypowanie, w którym jako student będziesz mógł zaprojektować i wydrukować za pomocą drukarek 3D wybrane obiekty,
 • laboratorium Ochrony Środowiska umożliwiające badanie zanieczyszczeń jak również warunków pracy na stanowisku roboczym (hałas, natężenie światła, promieniowanie elektromagnetyczne, ruch powietrza),
 • laboratorium Towaroznawstwa, w którym samodzielnie zbadasz różnorodne właściwości towarów, stosując metody fizyko-chemiczne, instrumentalne i sensoryczne, stosowane w kontroli jakości i bezpieczeństwa w praktyce produkcyjnej oraz transportowej, a także podczas magazynowania,
 • do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym spotkasz się w przyszłym miejscu pracy, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Uczelnia pomoże zdobyć ciekawe staże i praktyki, zapewni także wsparcie w ramach programu ERASMUS+ czyli programu międzynarodowej wymiany studenckiej. Dodatkowo będziesz mógł poszerzać swoje zainteresowania w ramach studenckich kół naukowych, a oddechu od nauki zaznasz w pokoju Chill Out

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi około 2500 godzin w zależności od wybranej specjalności w tym:

 • wykłady realizowane jednocześnie dla wszystkich studentów na roku,
 • ćwiczenia realizowane w grupach 32 osobowych,
 • zajęcia laboratoryjne i projektowe realizowane w grupach 16 osobowych.

Profil absolwenta i absolwentki

Absolwent kierunku posiada wiedzą i umiejętności z zakresu procesów produkcyjnych i usługowych, posiada kompetencje poszukiwane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych oraz jednostkach projektowych i doradczych nastawionych na wdrażanie i rozwój innowacji technologicznym i organizacyjnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz rozwiązań stosowanych w przemysłowych systemach energetycznych.

LOGISTYKA

Świadomi i nowocześni logistycy

Nie jest to wiedza tajemna, że życie ludzi w XXI wieku kręci się wokół kupowania. Nie wszyscy jednak wiedzą jak dużą rolę odgrywa w tym logistyka i nowoczesne rozwiązania, które ją wspierają. Można śmiało przyjąć, że logistyka to podstawa. Jednak w branży tej nie wszystko jest aż tak oczywiste jak by się wydawało na pierwszy rzut oka. Potoczne, oczywiste sformułowania mogą dotyczyć zupełnie czego innego niż by się nam wydawało. Przedsiębiorstwa logistyczne potrzebują pracowników znających fachową terminologię oraz nowoczesne technologie. Potrzebują absolwentów kierunku Logistyka.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby przygotować absolwentów kierunku do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym projektowania systemów logistycznych i procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • Logistyka Przedsiębiorstw
 • Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym
 • Logistyka w Turystyce Wodnej
Wszystkie zajęcia prowadzone są w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane są pracownie wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne, specjalistyczne laboratoria komputerowe i projektowe, m.in.:

 • laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych pozwalające prowadzić przedsięwzięcia z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych,
 • laboratorium VR wyposażone w jedną z najnowocześniejszych technologii, pozwalających na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych wizualizacji 3D,
 • laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki bazujące na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego do monitorowania i identyfikacji pojazdów, analizy bezpieczeństwa i usprawniania ruchu drogowego,
 • laboratorium Szybkiego Prototypowanie, w którym jako student będziesz mógł zaprojektować i wydrukować za pomocą drukarek 3D wybrane obiekty,
 • laboratorium Ochrony Środowiska umożliwiające badanie zanieczyszczeń jak również warunków pracy na stanowisku roboczym (hałas, natężenie światła, promieniowanie elektromagnetyczne, ruch powietrza),
 • laboratorium Towaroznawstwa, w którym samodzielnie zbadasz różnorodne właściwości towarów, stosując metody fizyko-chemiczne, instrumentalne i sensoryczne, stosowane w kontroli jakości i bezpieczeństwa w praktyce produkcyjnej oraz transportowej, a także podczas magazynowania,
 • do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym spotkasz się w przyszłym miejscu pracy, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Uczelnia pomoże zdobyć ciekawe staże i praktyki, zapewni także wsparcie w ramach programu ERASMUS+ czyli programu międzynarodowej wymiany studenckiej. Dodatkowo będziesz mógł poszerzać swoje zainteresowania w ramach studenckich kół naukowych, a oddechu od nauki zaznasz w pokoju Chill Out

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi około 2500 godzin w zależności od wybranej specjalności w tym:

 • wykłady realizowane jednocześnie dla wszystkich studentów na roku,
 • ćwiczenia realizowane w grupach 32 osobowych,
 • zajęcia laboratoryjne i projektowe realizowane w grupach 16 osobowych.

Profil absolwenta i absolwentki

Absolwent Logistyki opuszcza Uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej. Posiada dobrą znajomość języka obcego, umiejętności kreowania innowacyjnych rozwiązań, transferu technologii oraz organizacji i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. Zna istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

MECHATRONIKA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 4 lata (8 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2913 godzin na osobę w tym:

 • 1374 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 240 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1299 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)
Dodatkowo studenci odbywają od 4 do 8 tygodni praktyki zawodowej w stoczniach remontowych lub zakładach przemysłowych oraz (opcjonalnie - jeśli po studiach chcą mieć możliwość pływania na statkach) trwającą jeden semestr praktykę morską.

Zatem podejmując studia na kierunku Mechatronika w Politechnice Morskiej w Szczecinie otrzymujesz oprócz zawodu mechatronika dodatkowo opcję pływania na morzu. To Ty decydujesz o swojej przyszłości - czy chcesz pływać na statkach (zarabiając więcej, zwiedzając świat ale decydując się na czasową rozłąkę z bliskimi), czy wolisz pracować na lądzie i spędzać czas z rodziną.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić Ci przygotowanie do pracy zawodowej w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki i dziedzin pokrewnych oraz pracy na morzu. W trakcie studiów wykształcisz w sobie umiejętności myślenia w sposób abstrakcyjny i nauczysz się rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich związanych z eksploatacją systemów elektrycznych i elektromechanicznych. Studiowanie z nami pozwoli Ci na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu konstruowania, eksploatacji i diagnostyki urządzeń i systemów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Pewne jest, że zostaniesz świetnie przygotowany do podjęcia pracy zarówno na morzu jak i na lądzie w zakładach przemysłowych związanych z szeroko rozumianą inżynierią elektryczną i dziedzinami pokrewnymi.

Profil absolwenta i absolwentki

Najważniejsze atuty absolwentek i absolwentów kierunku mechatronika:

 • Posiadanie uporządkowanej, podbudowanej teoretycznie wiedzy ogólnej związanej z elektrotechniką, elektroniką i automatyką.
 • Umiejętność projektowania i eksploatacji sieci komputerowych, analizy i projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania.
 • Posiadanie wiedzy i umiejętności bezpośrednio związanych z eksploatacją, diagnostyką i konserwacją urządzeń elektrycznych na statkach.
 • Nabycie kompetencji związanych z kontrolą eksploatacji statku i ochroną osób na nim przebywających.
 • Umiejętność kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego.
Absolwent naszego kierunku jest inżynierem specjalistą ukierunkowanym na pracę na statkach morskich, ale też mogącym podjąć pracę w lądowych firmach serwisowych branży elektrycznej, elektronicznej i automatyki na polskim jak i światowym rynku pracy.

Studiując z nami oprócz zdobycia ogromnej wiedzy, głównie praktycznej, zapewnisz sobie wiele wrażeń i przeżyjesz wspaniałą przygodą. Zajęcia dydaktyczne to nie wszystko -  możesz rozwijać swoje zainteresowania w Studenckich Kołach Naukowych, podczas licznych seminariów i warsztatów. Czas wolny możesz wykorzystać na rozwój zainteresowań sportowych na pływalni lub w studenckich klubach sportowych. Jeżeli Twoją pasją jest śpiew, możesz dołączyć do chóru, który szczyci się ogromną sławą i prestiżowymi osiągnięciami. Nasz kampus położony w centrum miasta zapewni Ci  wygodny dojazd do każdego miejsca w Szczecinie, a scentralizowanie życia studenckiego w jednym miejscu ułatwi integrację i nawiązanie nowych znajomości.

Prognozy dla kierunku

Mechatronika to nowa i wciąż rozwijająca się gałąź inżynierii. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy zdecydowanie stanowią grupę "zawodów przyszłości". Wybierając studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie, na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki zapewnisz sobie prestiżowy zawód oraz bezpieczeństwo finansowe na całe życie.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia trwają 4 lata (8 semestrów w tym jeden w całości przeznaczony na praktykę morską). W ramach kierunku począwszy od 3 semestru realizowane są następujące specjalności:

 • eksploatacja siłowni okrętowych,
 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych,
 • eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
 • technika chłodnicza i klimatyzacja
 • technologia i technika recyklingu
 • diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
Absolwent tego kierunku posiada tytuł zawodowy inżyniera. Po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

TRANSPORT (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)

Transport twoim wyborem

Czy zastanawiałeś się jak ważnym pojęciem w XXI wieku jest transport oraz jak dużo nowinek można w nim zastosować? Transport lotniczy, drogowy czy wodny jest wg wielu opracowań jednym z najciekawszych i najważniejszych elementów wpływających na rozwój gospodarczy kraju. Nowoczesna infrastruktura oraz efektywnie funkcjonujące systemy transportowe wzmacniają spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju. Na co dzień tego nie zauważamy, ale przyszłość tej branży rozgrywa się już dzisiaj. Przedsiębiorstwa transportowe potrzebują myślących nowocześnie pracowników, a do takich należą absolwenci tego kierunku.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby przygotować absolwentów kierunku do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Studenci mają do wyboru specjalności:

 • Eksploatacja Portów i Floty Morskiej
 • Żegluga Śródlądowa
 • Eksploatacja Portów
 • Eksploatacja Terminali Kontenerowych
Wszystkie zajęcia prowadzone są w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane są pracownie wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia symulacyjne, specjalistyczne laboratoria komputerowe i projektowe, m.in.:

 • laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych pozwalające prowadzić przedsięwzięcia z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych,
 • laboratorium VR wyposażone w jedną z najnowocześniejszych technologii, pozwalających na tworzenie i wyświetlanie interaktywnych wizualizacji 3D,
 • laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki bazujące na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego do monitorowania i identyfikacji pojazdów, analizy bezpieczeństwa i usprawniania ruchu drogowego,
 • laboratorium Szybkiego Prototypowanie, w którym jako student będziesz mógł zaprojektować i wydrukować za pomocą drukarek 3D wybrane obiekty,
 • laboratorium Ochrony Środowiska umożliwiające badanie zanieczyszczeń jak również warunków pracy na stanowisku roboczym (hałas, natężenie światła, promieniowanie elektromagnetyczne, ruch powietrza),
 • laboratorium Towaroznawstwa, w którym samodzielnie zbadasz różnorodne właściwości towarów, stosując metody fizyko-chemiczne, instrumentalne i sensoryczne, stosowane w kontroli jakości i bezpieczeństwa w praktyce produkcyjnej oraz transportowej, a także podczas magazynowania,
 • do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym spotkasz się w przyszłym miejscu pracy, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Uczelnia pomoże zdobyć ciekawe staże i praktyki, zapewni także wsparcie w ramach programu ERASMUS+ czyli programu międzynarodowej wymiany studenckiej. Dodatkowo będziesz mógł poszerzać swoje zainteresowania w ramach studenckich kół naukowych, a oddechu od nauki zaznasz w pokoju Chill Out

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi około 2500 godzin w zależności od wybranej specjalności w tym:

 • wykłady realizowane jednocześnie dla wszystkich studentów na roku,
 • ćwiczenia realizowane w grupach 32 osobowych,
 • zajęcia laboratoryjne i projektowe realizowane w grupach 16 osobowych.

Profil absolwenta i absolwentki

Absolwenci są przygotowani do pracy, jako specjaliści w dziedzinie nowoczesnego transportu, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych a także inżynierii środowiska, strategii logistycznych, zarządzania łańcuchem dostaw czy gospodarki odpadami.

NAWIGACJA

Studia trwają 4 lata (8 semestrów w tym jeden w całości przeznaczony na praktykę morską). W ramach kierunku począwszy od 4 semestru realizowane są następujące specjalności:

 • transport morski,
 • inżynieria ruchu morskiego,
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne,
 • ratownictwo,
 • eksploatacja jednostek pływających offshore,
 • transport morski i śródlądowy,
 • żeglarstwo morskie.
Absolwenci tego kierunku posiadają tytuł zawodowy inżyniera. Są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.

INFORMATYKA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2335 godzin na osobę w tym:

 • 975 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 180 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1180 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)
Dodatkowo studenci odbywają miesięczną praktykę po trzecim roku studiów w firmach branży IT.

Program studiów

Program studiów został opracowany w oparciu o potrzeby rynku pracy w branży IT ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku zachodniopomorskiego. Dlatego też w pracach nad programem nauczania brały udział największe firmy informatyczne regionu. Sam program studiów jest na bieżąco aktualizowany, aby swoimi treściami i wymaganiami wpisywał się w aktualne trendy rozwojowe branży. W trakcie studiów nauczysz się posługiwania współczesnymi językami programowania, w tym programowania aplikacji desktopowych, mobilnych oraz webowych. Dowiesz się jak pracują zespoły deweloperskie w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania, poznasz narzędzia pracy grupowej oraz aktualne metody inżynierii oprogramowania. Od połowy drugiego roku studiów będziesz mógł wybrać jedną z trzech specjalności.

Pierwszą jest Programowanie Systemów Informatycznych nastawiona na poznanie technik programowania od niskopoziomowego po techniki wytwarzania aplikacji webowych i mobilnych.

Drugą jest Programowanie Systemów Multimedialnych, gdzie poznasz nie tylko jak powstają nowoczesne symulatory i gry, ale także poznasz zaawansowane metody pracy zespołowej w metodykach zwinnych, poznasz techniki testowania oraz przede wszystkim nauczysz się pracy grupowej przy budowie inteligentnych systemów wykorzystujących zaawansowane bazy danych, sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy oraz wirtualną rzeczywistość.

Trzecią specjalnością jest Informatyka Morska. Jest to specjalność nastawiona na poznanie funkcjonowania i budowania informatycznych systemów morskich, w tym systemów nawigacyjnych i metod łączności.

Swoje pasje możesz rozwijać także w ramach Koła Naukowego Informatyki, gdzie wykonujemy wiele ciekawych projektów (np.: dron sterowany gestami, budowa drona klasy wyścigowej, projekty gier z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości). Praca w Kole pozwali Tobie na rozwój umiejętności zawodowych oraz doskonalenie technik pracy w zespole. Pozwoli to Tobie na wzbogacenie swojego CV, a w efekcie na łatwiejsze znalezienie pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą, w firmach branży informatycznej, zwłaszcza w firmach deweloperskich.

Profil absolwenta i absolwentki

Najważniejsze atuty absolwentów i absolwentek kierunku informatyka:

 • Praktyczna umiejętność programowania w językach obiektowych.
 • Posiadanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej w metodykach zwinnych.
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się technikami testowania, w tym prowadzenia testów automatycznych.
 • Umiejętność wytwarzania aplikacji desktopowych, mobilnych i webowych.
 • Umiejętność tworzenia i administrowania sieciami komputerowymi, bazami danych i sieciowymi systemami operacyjnymi.
 • Umiejętność budowania polityk bezpieczeństwa i posługiwania się zaawansowanymi metodami ochrony informacji.
 • Umiejętność posługiwania się metodami łączności, sztucznej inteligencji i silnikami graficznymi, narzędziami Internetu Rzeczy, analizami BigData na potrzeby wytwarzania zaawansowanych symulatorów i gier oraz inteligentnych systemów pozyskiwania informacji.
 • Umiejętność kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem informatycznego języka specjalistycznego.

Informatyka kierunkiem przyszłości

Informatyka jest jedną z kluczowych dziedzin rozwojowych na rynku Polskim i rynkach zagranicznych. Otaczają nas coraz bardziej zaawansowane inteligentne systemu zdolne do prowadzenia złożonych analiz danych na potrzeby pozyskiwania informacji, jak i aplikacje świadczące wszelakie usługi. Rosnąca złożoność otaczających nas systemów oraz sama ich liczba sprawiają, że w Polsce i na świecie rozwija się ogromna liczba nowych firm branży ICT zdolnych do wchłonięcia praktycznie każdej liczby absolwentów kierunków informatycznych. Sam kierunek Informatyka oraz prowadzone na nim specjalności wpisują się w tzw regionalne specjalności woj. Zachodniopomorskiego oraz technologie przyszłości, które będą rozwijać się szczególnie w przyszłych latach.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2605 godzin na osobę w tym:

 • 1125 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 450 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 775 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)
 • 255 godzin zajęć projektowych (w grupach 32 osobowych)
Dodatkowo studenci odbywają dwutygodniowe zajęcia praktyczne po każdym roku studiów. Obowiązkowe są też praktyki w firmach geodezyjnych lub instytucjach państwowych zajmujących się geodezją i kartografią, geoinformatyka lub hydrografią.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wszelkiego rodzaju map i analiz geoprzestrzennych. W trakcie studiów nauczysz się jak wytyczyć w terenie budynek, pomierzyć działkę i jak opracować Numeryczny Model Terenu przy pomocy drona. Dowiesz się co to ortofotomapa, jak ją wykonać a także, poznasz tajniki skaningu laserowego i opracowań 3D. Dowiesz się co to GIS (Geographic Information System) i jak wykorzystać potęgę danych geoprzestrzennych do uzyskiwania wielu praktycznych informacji, wykonując analizy w programach komputerowych. Od trzeciego roku studiów będziesz miał / miała możliwość poszerzania swojej wiedzy w kierunku geoinformatyki – budując bazy danych przestrzennych i projektując systemy geoinformatyczne lub hydrografii – wykonując w praktyce pomiary przy pomocy naszego sprzętu i łodzi pomiarowej Hydrograf XXI. Kierunek geodezja i kartografia na Politechniki Morskiej w Szczecinie jest niezwykły. Nauczymy Cię wykonywać pomiary z powietrza, za pomocą dronów, z ziemi za pomocą specjalistycznych geodezyjnych urządzeń pomiarowych oraz pod wodą, gdzie obraz terenu jest „malowany dźwiękiem”.

Profil absolwenta i absolwentki

Najważniejsze atuty absolwentek i absolwentów kierunku geodezja i kartografia:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu pomiarów geodezyjnych.
 • Posiadanie praktycznych umiejętności opracowania map i analiz geoprzestrzennych.
 • Praktyczne umiejętności pozyskania i opracowania danych pomiarowych z dronów, skaningu laserowego, hydrograficznych pomiarów podwodnych i nowoczesnego geodezyjnego sprzętu pomiarowego.
 • Umiejętność wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem satelitarnych systemów wyznaczania pozycji, m. in. GPS, GLONASS.
 • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi (m. in. GIS i CAD).
 • Wiedza i umiejętności z zakresu katastru i gospodarki nieruchomościami.
 • Umiejętność kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki geodezyjno-kartograficznej.
Ukończenie naszych studiów oprócz zdobytej wiedzy, zapewnia wiele wrażeń i jest wspaniałą przygodą. Swoje pasje możesz rozwijać także w ramach kół naukowych, gdzie wykonujemy wiele ciekawych i eksperymentalnych pomiarów. Pozwoli Ci to znaleźć pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą, w firmach geodezyjnych, hydrograficznych, geoinformatycznych, urzędach, biurach projektowych, a także w instytucjach naukowo-badawczych.

Ważne! 30% najlepszych absolwentów na kierunku geodezja i kartografia będzie miało możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach. Stypendium stażowe wynosi 2200 zł brutto miesiecznie plus możliwość uzyskania refundacji kosztów zakwaterowania oraz przejazdów!

Prognozy dla kierunku

Kto dziś nie potrzebuje informacji związanych z lokalizacją w przestrzeni? Czy są to mapy zapisane w bazach danych, pomiary geodezyjne na budowie, opracowania i analizy 3D lub 4D, geowizualizacje, dotyczą one przestrzeni, którą nauczymy Cię mierzyć i tworzyć. Prognozy dla naszego kierunku są bardzo dobre. Jesteśmy częścią Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne. Dynamicznie rozwijająca się branża informatyczna i geoinformatyczne sprawia, że jesteśmy też częścią usług przyszłości zidentyfikowanych w ramach regionalnych specjalizacji woj. zachodniopomorskiego. Mierzymy przestrzeń, tworzymy cyfrową przestrzeń, wizualizujemy i analizujemy ją w czasie. Mierzymy z powietrza z lądu i pod wodą. Jesteśmy geodezją przyszłości!