Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

Warunki przyjęć – sprawdź swój status

Cudzoziemcy mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie w jednym z dwóch opisanych wariantów:

Dla kogo?     
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracownicy migrującym oraz obywatelem UE, Szwajcarii, Islandii, Norwegii lub Lichtensteinu lub członkiem rodziny takiego pracownika, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.;
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 (w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji), art. 159 ust. 1 (w celu połączenia się z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (zezwolenie na pobyt  rezydenta długoterminowego UE wydane przez inne państwo UE lub członek rodziny takiego rezydenta) Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,  Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu  posiadający prawo stałego pobytu,
 • cudzoziemcy posiadający certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, (art.11a ust.2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz.U. z 2018 r. poz.931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • cudzoziemcy posiadający Karty Polaka lub którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym (czyli rodzicem, dziadkiem) lub zstępnym (czyli dzieckiem, wnukiem) obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium RP.
Wszyscy pozostali cudzoziemcy nieopisani w punkcie A.

Jeśli jesteś Polakiem przejdź tutaj