Najnowsze aktualności

Aplikowanie KROK PO KROKU

Napisz do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i podaj nam wybrany przez Ciebie kierunek studiów. Do maila dołącz skan swojego świadectwa ukończenia szkoły średniej, a jeśli aplikujesz na drugi stopień również dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (uwaga dokumenty muszą być w polskiej lub angielskiej wersji językowej).
Jeśli odpowiemy Ci, że Twoje dokumenty uprawniają Cię do wstępu na naszą Uczelnię przejdź do Kroku nr 2 i zacznij zbierać wymagane przez nas pozostałe dokumenty aplikacyjne
Zbierz wymagane przez nas dokumenty aplikacyjne:
 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOTYCHCZASOWE WYKSZTAŁCENIE
  Jeśli aplikujesz na studia I stopnia:
  świadectwo ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów:
  • legalizacja: świadectwo musi być zalegalizowane lub mieć załączoną apostille,
  • tłumaczenie: konieczne jest przetłumaczenie świadectwa na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego w Polsce, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD albo potwierdzone w konsulacie polskim w kraju w którym świadectwo zostało wydane lub w konsulacie kraju, w którym zostało wydane na terenie Polski (jeśli aplikujesz na studia w języku angielskim wystarczy jeśli Twoje świadectwo zostanie dostarczone nam w wersji angielskiej, z zastrzeżeniem że tłumaczenie musi być wykonane zgodnie z powyższymi instrukcjami)
  • uznanie świadectwa ukończenia szkoły średniej w Polsce: jeśli świadectwo wydane było w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o wzajemnej uznawalności wykształcenia, należy złożyć decyzję kuratorium o uznaniu takiego świadectwa za dokument potwierdzający posiadanie w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia średniego i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, w terminie najpóźniej do końca pierwszego semestru (informację, że formalne uznanie Twojego świadectwa jest konieczne otrzymasz od naszego Działu). Opis procedury znajdziesz TUTAJ a aktualny wniosek TUTAJ.
  • zaświadczenie: jeżeli świadectwo nie posiada zapisu, że na jego podstawie możesz starać się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym zostało ono wydane, należy dostarczyć osobne zaświadczenie potwierdzające takie uprawnienia wraz z zaznaczeniem typu szkół wyższych w jakich możesz być przyjęty (zaświadczenie powinno być wydane/ potwierdzone przez władze oświatowe albo szkołę, która wydała świadectwo)

 2. Jeśli aplikujesz na studia II stopnia:
  dyplom ukończenia studiów I stopnia
  • legalizacja: dyplom musi być zalegalizowany lub mieć załączoną apostille,
  • tłumaczenie: dyplom musi być przetłumaczony na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego w Polsce, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD albo tłumaczenie musi być potwierdzone w konsulacie polskim w kraju w którym dyplom został wydane lub w konsulacie państwa, w którym zostało wydane na terenie Polski, (jeśli aplikujesz na studia w języku angielskim wystarczy jeśli Twój dyplom zostanie dostarczony nam w wersji angielskiej, z zastrzeżeniem że tłumaczenie musi być wykonane zgodnie z powyższymi instrukcjami)
  • Twój dyplom musi dawać Ci uprawnienia do kontynuacji nauki na studiach wyższych w kraju, w którym został wydany, albo zostać uznany za dający Ci takie prawo w Polsce w drodze nostryfikacji lub na podstawie umowy międzynarodowej (nasz Dział poinformuje Cię o statusie Twojego dyplomu w Polsce)
  • suplement do dyplomu: w którym podany będzie przebieg Twoich dotychczasowych studiów (wykaz przedmiotów i liczba godzin danego przedmiotu łącznie), uzyskane oceny końcowe, skala ocen wraz z wyjaśnieniem, oraz uprawnienia jakie daje Twój dyplom. Jeśli w Twoim kraju nie są wydawane suplementy do dyplomu będziesz musiał uzyskać dokumenty poświadczające każde z wyżej wymienionych kwestii, z czego najważniejsza jest informacja czy i w jakich uczelniach masz prawo kontynuować studia na II stopniu na podstawie swojego dyplomu.

 3. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
  poświadczające Twój dobry stan zdrowia i mówiące o tym, że bez przeszkód zdrowotnych możesz podjąć studia na wybranym przez Ciebie kierunku studiów:

 4. ZAŚWIADCZENIA JĘZYKOWE
  • Kandydaci na studia w języku POLSKIM:
   Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, tylko i wyłącznie spełniając jeden z poniższych warunków :
   1. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://www.certyfikatpolski.pl
   2. posiadają dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (kursy 9 miesięczne),
   3. posiadają polskie Świadectwo Dojrzałości,
   4. posiadają dyplom ukończenia polskiej uczelni z polskim językiem wykładowym,
   5. posiadają dyplom/ świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce lub za granicą, w której wszystkie zajęcia prowadzone były w języku polskim,
   6. posiadają zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez naszą Uczelnię,
   7. przystąpią do egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie i uzyskają potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
  • kandydaci na studia w języku ANGIELSKIM:
   Potwierdzenie znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2- lista uznawalnych certyfikatów i dyplomów

 5. DOKUMENTY FORMALNE
  1. Kandydaci na studia w języku polskim: poprawnie wypełniony, wydrukowany i podpisany FORMULARZ REKRUTACYJNY ONLINE na stronie Akademii Morskiej.
  2. Kandydaci na studia w języku angielskim: podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową).
  3. Kandydaci na studia w języku angielskim: dodatkowym wymogiem jest dostarczenie aktualnego CV.
  4. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
  5. Kserokopia ubezpieczenia  - Cudzoziemcy zobowiązani są do posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub też do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia – opcja zalecana! (koszt 55,80 PLN miesięcznie). Obywatele UE powinni posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Studenci pochodzenia polskiego, posiadający decyzję konsula uznającą daną osobę za osobę polskiego pochodzenia  i osoby z ważną Kartą Polaka  będą bezkosztowo ubezpieczane przez Uczelnię.
  6. Kandydaci na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Deklaracja wyboru języka obcego, którego kandydat chce się uczyć w czasie trwania studiów – język angielski lub niemiecki.
  7. Kandydaci na kierunki "pływające" (nawigacja, mechatronika, mechanika i budowa maszyn) Zobowiązanie rodziców do pokrycia kosztów umundurowania w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów z jego winy.
  8. Dokumenty poświadczające dodatkowe osiągnięcia związane z kierunkiem studiów lub doświadczenie morskie.
  9. Kandydaci poniżej 18 roku życia (niepełnoletni) są również zobowiązani dostarczyć pisemną Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przeprowadzenie badań lekarskich bez obecności opiekuna.
  10. Oświadczenie RODO.

 6. Opłata rekrutacyjna
 7. opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł można dokonać:
  • na miejscu w kasie Uczelni
  • na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
   Bank Pekao SA VII O/Szczecin
   nr rachunku bankowego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615
   (IBAN: PL16124018641111000022055615, SWIFT: PKOPPLPW)
   Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna Imię i Nazwisko kandydata
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów prosimy o dostarczenie do Akademii kompletu dokumentów aplikacyjnych:
- jeśli aplikujesz na studia w języku polskim musisz dostarczyć dokumenty w wersji papierowej
- jeśli pragniesz dostać się studia w języku angielskim możesz wybrać czy zrobisz to tradycyjnie czy w formie elektronicznej.

Wersja papierowa:
Wszystkie dokumenty z części A (poprzednie wykształcenie) oraz wszystkie dokumenty podpisane przez Ciebie lub Twoich rodziców muszą być dostarczone do Akademii w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez notariusza. Pozostałe dokumenty aplikacyjne można dostarczyć jako zwykłe kopie a ich oryginalne wersje będziesz zobowiązany okazać przy wpisie na studia po przyjeździe do Szczecina.

Komplet dokumentów dostarczasz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
Akademia Morska w Szczecinie
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
POLSKA


Wersja elektroniczna:
Wszystkie dokumenty przesyłasz do nas pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jako skany o bardzo dobrej jakości. Jeśli zostaniesz przyjęty na studia otrzymasz od nas decyzję warunkową która zostanie zamieniona na decyzję właściwą po okazaniu nam oryginałów wszystkich dokumentów aplikacyjnych przy wpisie na studia po przyjeździe do Szczecina.

Uwaga – jeśli starasz się o wydanie krótkoterminowej wizy na przyjazd do Polski w okresie rekrutacji w naszym Dziale uzyskasz zaświadczenie o udziale w procesie rekrutacyjnym w Akademii Morskiej w Szczecinie, pod warunkiem przesłania nam dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej i skanu świadectwa szkoły średniej/dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz po wypełnieniu przez Ciebie formularza rejestracyjnego online (lub podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą).
Sprawdź czy masz już komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sprawdź FAQ. Być może odpowiedzi na te pytania zostały już udzielone.

Jeśli jesteś Polakiem przejdź tutaj
 1. posiadają polskie Świadectwo Dojrzałości,
 2. posiadają dyplom ukończenia polskiej uczelni z polskim językiem wykładowym
 3. posiadają dyplom/ świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce lub za granicą, w której wszystkie zajęcia prowadzone były w języku polskim
 4. posiadają zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez naszą Uczelnię
przystąpią do egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie i uzyskają potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim