Najnowsze aktualności

Warunki przyjęć – sprawdź swój status

Cudzoziemcy mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie w jednym z trzech opisanych wariantów:

Dla kogo?     
  • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pracownicy migrującym oraz obywatelem UE, Szwajcarii, Islandii, Norwegii lub Lichtensteinu lub członkiem rodziny takiego pracownika, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.;
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
  • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 (w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji), art. 159 ust. 1 (w celu połączenia się z rodziną) lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (zezwolenie na pobyt  rezydenta długoterminowego UE wydane przez inne państwo UE lub członek rodziny takiego rezydenta) Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).;
  • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,  Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu  posiadający prawo stałego pobytu.
Zalety:
bezpłatna nauka w języku polskim na studiach stacjonarnych
pełna dostępność pomocy materialnej i świadczeń stypendialnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce)
Wady:
  konieczność konkurowania na równych zasadach o miejsce na studia z obywatelami Polski w ramach określonych limitów przyjęć na danym kierunku
Dla kogo?        
Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, których nie dotyczą sytuacje opisane w części 1.
Uwaga! cudzoziemcy posiadający kartę pobytu czasowego z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być przyjmowani tylko na zasadach odpłatności.

Zalety:
kandydat jest przyjmowany z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich
Wady:
studia są płatne  
Dla kogo?
  1. Posiadacze ważnej Karty Polaka,
  2. Obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii posiadający środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów w Polsce
Wybór 1.  na zasadach obowiązujących obywateli Polski

Zalety:
bezpłatna nauka w języku polskim na studiach stacjonarnych
pełna dostępność pomocy materialnej i świadczeń stypendialnych (dla obywateli UE lub EFTA/EOG tyko stypendia Rektora dla najlepszych studentów tj. stypendium za wyniki w nauce/sportowe)
Wady:
konieczność konkurowania na równych zasadach o miejsce na studia z obywatelami Polski w ramach określonych limitów przyjęć na danym kierunku

Wybór 2. na zasadach obowiązujących cudzoziemców (przyjęcie decyzją rektora)

Zalety:
łatwiejszy dostęp do studiowania na wyższej uczelni (brak konieczności konkurowania na równych zasadach o miejsce na studia z obywatelami Polski)
Wady:
studia są płatne
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sprawdź FAQ. Być może odpowiedzi na te pytania zostały już udzielone.

Jeśli jesteś Polakiem przejdź tutaj