Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

POMOC MATERIALNA POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE

STYPENDIUM REKTORA (za wyróżniające wyniki w nauce)

Ile? od 500 do 1000 miesięcznie
Kto może się ubiegać?
10% studentów II, III i IV roku studiów, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim najlepsze wyniki w nauce na danym kierunku studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) zaliczając wszystkie przedmioty w terminie.

Aktualna wysokość przyznawanego stypendium w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów w zależności od średniej ocen (w uczelni obowiązuje skala ocen od 2 do 5 gdzie 5 jest oceną najwyższą):

Studia I stopnia

NAZWA KIERUNKU500 zł700 zł1000 zł
Geodezja i kartografia 4,15-4,40 4,41-4,75 4,76-5,00
Informatyka 4,15-4,40 4,41-4,75 4,76-5,00
Logistyka 4,40-4,60 4,61-4,80 4,81-5,00
Mechanika i budowa maszyn 3,70-4,10 4,11-4,50 4,51-5,00
Mechatronika 3,70-4,10 4,11-4,50 4,51-5,00
Nawigacja 3,90-4,30 4,31-4,70 4,41-5,00
Oceanotechnika 4,15-4,40 4,41-4,75 4,76-5,00
Transport 4,15-4,40 4,41-4,75 4,76-5,00
Zarządzanie 4,40-4,60 4,61-4,80 4,81-5,00
Zarządzanie i Inżynieria produkcji 4,40-4,60 4,61-4,80 4,81-5,00
Żegluga Śródlądowa 3,90-4,30 4,31-4,70 4,41-5,00

Studia II stopnia

NAZWA KIERUNKU500 zł700 zł1000 zł
Geoinformatyka 4,40-4,60 4,61-4,80 4,81-5,00
Oceanotechnika 4,40-4,60 4,61-4,80 4,81-5,00
Transport 4,40-4,60 4,61-4,80 4,81-5,00
Zarządzanie i Inżynieria produkcji 4,40-4,60 4,61-4,80 4,81-5,00
Mechanika i budowa maszyn 3,70-4,10 4,11-4,50 4,51-5,00
Nawigacja 4,40-4,60 4,61-4,80 4,81-5,00

STYPENDIUM REKTORA (za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe)

Ile? Od 300 zł do 1000 miesięcznie
Kto może się ubiegać?
Studenci I roku studiów posiadający znaczące osiągnięcia naukowe tzn. będący laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami, finalistami olimpiady stopnia centralnego, oraz studenci II, III i IV roku studiów posiadający znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Przykład 1: Adam w szkole średniej został finalistą międzynarodowej olimpiady geograficznej. Ostateczna wysokość przyznanego stypendium będzie uzależniona od sytuacji materialnej rodziny Adama.

Przykład 2: Ewa na pierwszym roku studiów zajęła trzecie miejsce w akademickich mistrzostwach polski w tenisie stołowym (wszystkie dyscypliny: www.ampy.pl). Ewa na drugim roku studiów otrzyma stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie.

STYPENDIUM SOCJALNE

Ile? od 50 zł do 1050 miesięcznie
Kto może się ubiegać?
Studenci, którzy posiadają kartę Polaka, kartę stałego pobytu, posiadają status uchodźcy lub z innych powodów studiują na tych samych zasadach jak obywatele Polski (z wyłączeniem cudzoziemców z UE oraz krajów należących do EFTA), oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. u których wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie jest niższa niż 1050,71 zł netto.

Przykład 1: Adam mieszka w 4 osobowej rodzinie. Łączny dochód netto wszystkich członków rodziny przekracza 4202,84 zł (4 x 1050,71 zł). Adamowi nie należy się stypendium socjalne.

Przykład 2: Ewa mieszka w 4 osobowej rodzinie. Łączny dochód netto wszystkich członków rodziny wynosi  4000 zł. Ewa może otrzymać stypendium socjalne w wysokości 202 zł (stypendia zaokrąglane są w dół do pełnych z złotych)

ZWIĘKSZONE STYPENDIUM SOCJALNE (dodatek mieszkaniowy)

Ile? 200 miesięcznie
Kto może się ubiegać?
Studenci otrzymujący stypendium socjalne będący w trudnej sytuacji materialnej np. pokrywający koszty zakwaterowania w domu studenckim lub w innym mieszkaniu, o ile codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Przykład 1: Adam mieszka w akademiku ale nie otrzymuje stypendium socjalnego. Adam nie jest uprawniony do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Przykład 2: Ewa mieszka w akademiku i jednocześnie otrzymuje stypendium socjalne. Ewa jest uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego w wysokości 200 zł miesięcznie.

ZAPOMOGI

Ile? Do 2000 jednorazowo (maksymalnie 2 razy w roku)
Kto może się ubiegać?
Wszyscy studenci, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy m.in. śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itp. Zapomogi przyznawane są niezależnie od innych stypendiów.

Przykład 1: Adamowi umarł jeden z rodziców. Adam prawdopodobnie otrzymania 2000 zł zapomogi. Następnie Adam zachorował na ciężką chorobę. Adam otrzyma zapomogę w wysokości uzależnionej od rodzaju choroby.

Przykład 2: Ewie skradziono torebkę, w której był telefon wart 500 zł, dokumenty, w tym paszport oraz portfel, w którym było 100 zł. Ewa zgłosiła kradzież na policji. Ewa otrzyma zapomogę w wysokości uzależnionej od jej sytuacji finansowej.

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Ile? Od 600 zł do 1000 zł miesięcznie
Kto może się ubiegać?
Wszyscy studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim otrzymują 600 zł miesięcznie, umiarkowanym 800 zł miesięcznie, znacznym 1000 zł miesięcznie.

Orzeczenie musi być wydane w Polsce przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON). Aby otrzymać orzeczenie należy złożyć w PZOON następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności (druk, oryginał musi być podpisany przez wnioskodawcę) - http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50565.asp;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby powyżej 16 roku życia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (oryginał, wypełniony cały druk, podpisany przez lekarza i z jego osobistą pieczątką i pieczątką zakładu opieki zdrowotnej) wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 • informacja zawodowa socjalna (druk, oryginał musi być podpisany przez wnioskodawcę);
 • kserokopie dokumentacji medycznej oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 • oświadczenie o miejscu pobytu (druk, oryginał musi być podpisany przez wnioskodawcę);
 • karta pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie PZOON (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00) lub listownie na adres:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin

* * * * * * *

REGULAMIN i SPOSÓB APLIKOWANIA

Szczegółowe informacje dot. rodzajów przyznawanych stypendiów oraz warunków ich przyznania znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Morskiej w Szczeciniehttps://www.pm.szczecin.pl/uploads/studenci/zarz-69-z-2020.pdf.

Informacje na temat stypendiów można również uzyskać w Dziale Spraw Studenckich:

Wały Chrobrego 1-2, pok. 66
T: +48 91 4809 845, +48 91 4809 545,
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.