Najnowsze aktualności

POMOC MATERIALNA AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW od 100 do 900zł/mies.

Przyznawane są tym studentom, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są również studentom studiów niestacjonarnych.

STYPENDIA SOCJALNE od 30zł do 780 zł/mies.

Przyznawane są uprawnionym studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 780 zł netto. Średnia wysokość stypendium wynosi około 400 zł.

DODATEK MIESZKANIOWY

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej posiadający prawo do korzystania z pomocy materialnej może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o 200 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

STYPENDIA ARMATORSKIE - do 900 zł/mies.

Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki. Ta forma wsparcia jest niezależna od pozostałych stypendiów. Stypendium oferowane jest na wybranych kierunkach oraz rocznikach.

ZAPOMOGI - do 1000 zł jednorazowo

Są one przyznawane studentom, posiadającym prawo do korzystania z pomocy materialnej, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów. Student może otrzymać zapomogę co najwyżej dwa razy w roku akademickim.