Najnowsze aktualności

Jak uzyskać zezwolenie na pracę

Zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pracodawcy.

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca.

Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami (z wyjątkiem dowodu osobistego i paszportu).

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Warunkiem legalnego wykonywania pracy w takim wypadku jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy umowa o dzieło).