Najnowsze aktualności

 • Speed Meeting..

  13/Paź/2023

  Zapraszamy na szybkie, dynamiczne i … pyszne poznawanie się! Speed Meeting przy pizzy i napojach to...

 • Lista uznawanych certyfikatów..

  24/Kwi/2023

  Do naszej listy uznawanych certyfikatów języka angielskiego dodaliśmy EnglishScore, który mamy nadzieję...

Kto potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce

Zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę może podjąć cudzoziemiec z krajów spoza UE legalnie przebywający w Polsce na podstawie:

 1. wizy
 2. wizy Schengen lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen;
 3. zezwolenia na pobyt czasowy, przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
 4. w ruchu bezwizowym;

Bez zezwolenia na pracę mogą w Polsce pracować cudzoziemcy:

 1. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce na podstawie wizy;
 2. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
 3. absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych;
 4. posiadający ważną Kartę Polaka;
 5. posiadający zezwolenie na pobyt stały;
 6. posiadający status uchodźcy nadany im w Polsce;
 7. którzy otrzymali ochronę uzupełniającą w Polsce;
 8. posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce lub w wyjątkowych sytuacjach udzielone przez inne państwo członkowskie UE;
 9. posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Polsce;
 10. korzystający z ochrony czasowej w Polsce;
 11. korzystający z ochrony humanitarnej w Polsce;
 12. którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa EOG lub państwa nienależącego do EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi lub członkami jego rodziny;
 13. będący ofiarami handlu ludźmi, jeśli spełniają określone warunki;
 14. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce;
 15. którzy w wyniku sytuacji życiowej – takiej jak np. śmierć małżonka obywatela UE lub rozwód z obywatelem UE – zachowali prawo do pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce;
 16. którzy złożyli w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieli prawo do pracy bez zezwolenia;
 17. prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, pełniący funkcje w programach realizowanych w ramach działań UE lub innych międzynarodowych programach pomocowych;
 18. będący nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach;
 19. pracujący do 30 dni w roku kalendarzowym jako naukowcy lub artyści;
 20. uprawnieni na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją;
 21. należący do innych grup, tj. nauczyciele języków obcych, delegowani do pracy w instytucjach kultury, członkowie sił zbrojnych, stali korespondenci środków masowego przekazu, sportowcy, duchowni.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę

Zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pracodawcy.

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca.

Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami (z wyjątkiem dowodu osobistego i paszportu).

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Warunkiem legalnego wykonywania pracy w takim wypadku jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy umowa o dzieło).